İHALE DÖKÜMANLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...                                            
 
 
  İHALE İLANI
 
                                                                 T.C.
                                                        ENEZ İLÇESİ
                     KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
         Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile  Enez Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında imzalanan reklam sözleşmesine istinaden Enez ilçesine ‘’1 ADET KAPALI SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI YAPIM İŞİ’’ Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliğince Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
İhale Kayıt Numarası:
:
2019/2
1İdarenin
a) Adı
:
Enez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi
:
Hükümet Konağı Kat:1 Enez / EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası
:
0–284–811 60 56
d) Elektronik posta adresi (varsa)
:
2İhale konusu yapım işinin                          
a) Niteliği, türü, miktarı
 Kapalı Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapım İşi
b) Yapılacağı yer
:
 ENEZ/EDİRNE 
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5(beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 90 (doksan)  takvim günüdür.
3İhalenin
a) Adı
:
1 Adet Kapalı Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapım İşi
b)Yapılacağı yer
:
Enez Kaymakamlık Makamı
c) Tarihi ve saati
:
20.03.2019 Çarşamba günü Saat:15:00
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4-1.1 - Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4-1.2-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
a-      Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b-      Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4-1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
a-      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b-     Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4-1.4-28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4-1.5-İhale katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
4-1.6-Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu,
4-1.7- Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı Makbuzunun başvuru dosyasına konulması.) Nakit Teminatlar Birliğin Enez T.C. Ziraat Bankası TR35 0001 0006 3508 7328 5050 01nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.)
4-1.8- Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4-1.9- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,
4-2-   Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
4-3.1- İş deneyim belgeleri
      a- İsteklinin, son on beş yıl yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştiği veya %50 oranında denetlendiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen   bedelin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
     b-Bu ihalede benzer iş olarak kabul dilecek işler:
BU İŞTE 11.06.2011 TARİHİNDE YAYINLANAN 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YER ALAN YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE YER ALAN (B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİNİN III. GRUBUNDA YER ALAN İŞLER VE ÇELİK YAPI BİNA İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5- İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler: 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İhale dokümanı Enez Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı odasında görülebilir ve  500,00-TL / beşyüzlira karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Dosya alındı bedeli Birliğin Enez T.C. Ziraat Bankası TR35 0001 0006 3508 7328 5050 01nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır.)
8- İhale başvuru dosyası ihale günü saat 15:00’a kadar Enez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine verilecektir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
9- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, haddi layık teklif alınmadığı takdirde isteklilerden ikinci teklifleri isteneceğinden firma yetkilisinin şahsen veya vekâleten ihale salonunda firma kaşesi ile birlikte bulunması gerekmektedir. İhale sonucu, ihale uhdesinde kalan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
10- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
11-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
12-Yapılacak işler teknik şartnameye uygun olacaktır.
13- Birliğimiz 4734 sayılı kamu ihale kanunu’na tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘’Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine’’ tabidir.
14- Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
                                                                                                       Elif Canan TUNCER
Kaymakam
Birlik Başkanı